ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
තනියට [ යාම් : 5 ] | අටම්පහුර | 2017-04-20 01:57:40
යන්න ගියහම ඔබනේන ගමනක් හෙටඒවි තනියට මටපවුරු බම්මක් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous