ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අප අතර ඇති විය හැකි යුද්ධයේදී• [ යාම් : 4 ] | හිතනලන්තය | 2017-04-19 13:50:05
කිසි විට සීරුම් සහ සුළු තුවාල නොවිය යුතු උස් තැන්හි සිට අනෙකා සිටින පහතට ගල් නොපෙරලිය යුතු අපවාද මල් මාලා ගෙල වටා නොදැමිය යුතු සටන අතරමැද සිප ගැනීමට ඉදිරියට නො ආ යුතු ඉතා දරුණු තුවාල ඇති කළ හැකි බෝම්බ දමා ගැසිය යුතු මරණෙන් මතු සටන නොනැවතිය යුතු හදවත ද සැතකින් කපා අයින් කළ යුතු සටන අතරමැද සිප ගන්න නොසිතිය යුතු මින් මතු හමු නොවන පැතුමින් මිය යා යුතු ඒ මතුද; මතු මතුද; සිප ගන්න ඉදිරියට නො ආ යුතු අප්‍රේල් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous