ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අරන් යන්නට දෙන්න අවසර අපි එකතු කෙරු අපේ මතකය [ යාම් : 1 ] | කළුවර හීනය | 2017-04-19 07:01:40
අදුරු වළාවන් පාවෙලා‘විත් - සිත හොරා ගෙන රහසෙමනිහඩ මඟ තොට මතක කඳවුරු - වැලලිලා මට නොකියමපාවෙලා ආ සිතුම් වැල් වල - වියො දුක ඇත හොඳටමඉතින් අවසර පතමි මම අද - නුඹෙන් වෙන්වි යන්නමකදුළු ඇවිදින් හිර කරයි නෙතු - වාව ගනු බැරි හින්දමපෑයු ඉර මල මලානිකවි - දුක දරා ගනු බැරි හින්දමමතක මැදුරත් ඔහේ පාවෙයි - පෙමට පිදු හිත නමටමඉතින් වෙන්වෙමි තවත් නොහඩා - නුඹෙන් වෙන්වි දුරටම කන්ද පිරිමැද පායලා ආ - සඳත් අද නොකියම කඳුළු දොවමින් දෙඇස් තෙත්කර - ගිහින් අද දුරටම වාන් දමනා දුක් සුසුම්වැල්- තබා උගසට රහසෙම අරන් යන්නට දෙන්න අවසර - පෙමක් ලඟ මැව් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous