ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කවුළුවෙන් ඈතට [ යාම් : 2 ] | ◄ලීෂාන්ගේ බ්ලොග් රෝල► | 2017-04-19 05:12:40
ගැලවුණු කරාබුවතවම පුටු කවර යටකැඩුණු වීදුරු වලලුකැබැලි සී සී කඩඋණා දැමි ඒ දුහුල් සළුපටඅඩක් අසබඩ වැටී යහනතතවම අවසන් නොවුණු මිදි යුෂ වැටී එබඳුන යුෂ ගලයි දසඅතකවුළුවෙන් ඈත පෙනෙනඅඬ සදක මිහිරස ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous