ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Kodi Gaha Yata Mama Upanne ( කොඩි ගහ යට මම උපන්නේ ) [ යාම් : 3 ] | ChordsSrilanka | 2017-04-17 08:11:32
                                                           Kodi Gaha Yata Mama Upanne  Artist   -  M.S Fernando Song   -  Kodi Gaha Yata  Chord   -  F [Intro]----------------------------------------------------------------------------| C |Bb| C | F || F |+  | +| + |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- F                               C                                     FKodi gaha yata mama upanne nama giya thenaki rateF                             Bb          F         C            FKolabaya kiyalai kiyanne mulu lokaye hatara wate //F                                  Bb  C                       FHedata wedata hari suurayo apith kolamba kollo //[Inter]----------------------------------------------------------------------------| F | - | - |F7 ||Bb| - | - |C  || C | - | - | -  || C | - | F | -  || F | +| - | -   || C | - | - | -  ||C7| F | - | -  || C | - | - | -  || F | - | + | + |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------F                              C                                     FNitarama hitha gatha yodanne rasa then soyannataiF                           Bb               F           C        FKenekuta karadara nodenne api anthima ahinsakai //F                                  Bb  C                       FHedata wedata hari suurayo apith kolamba kollo //[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------F                         C                              FKeemata beemata vinoden satutin nata apiF                             Bb             F           C       FApa sema oba sema wagene api kauruth eka wage //F                                  Bb  C                       FHedata wedata hari suurayo apith kolamba kollo //[Verse 3]-----------------------------------------------------------------------------F                                 C                               FMehedi  muladima dakinne honda honda wilasithaF                               Bb        F            C         FTaruniyo nitarama sitinne apa pilibanda sitha sitha //F                                  Bb  C                       FHedata wedata hari suurayo apith kolamba kollo //                                           Kodi Gaha Yata Mama ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous