ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
කිරි වරපු එකියක් - ඇත්තමයි - නුඹ මෙමට මැණිකක් [ යාම් : 11 ] | වැව් ඉස්මත්ත | 2017-03-19 13:50:40
වේලිච්චි බඩෙංගුරුහිමවතට කල එළියක් අහම්බෙන් මුණ ගැහුණුකිරිවරපු එකියක්සුදුමැණික නුඹපහන සේ එළියක්පහුරුගාමින් හිටිවනම මුසා යැයි නුඹ දෙඩෙව්වත් බලනුමැන නෙත් අගින්කළු ගැසුණු මුහුළසගගට දිය සුලියක් චීත්තය හැදි ඉනවටතවත් දේ යට ඇද  අැතත්නොරිදවා නුඹෙ ගතත් ගලවන්න ඉඩදෙන්නමගෙම කරගන්න මනාලිය කර ප්‍රීති මල් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous