ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
133. නුඹට පෙමිනි [ යාම් : 2 ] | නිදහස් සිතුවිලි | 2017-03-19 09:42:40
සොයුරු පිරිසද සරයි වටපිට නුඹට ඇහුණෙද? දඟය ඒකද? වටක් කැරකී මදක් නැවතී නිසොල්මන් වී කල්පනාවෙද?විසල් දෑසින් සවන් යොමුකර අසන්නට හඬ මදක් සැලුනෙද? පියාගේ හඬ ඇසෙන විටදී වහා ගැස්සී හැරී බැලුවෙද? කුස‘ග්ගිස්සට හිසින් සන් කර සොයන්නේ පුත මගේ මුහුණද? ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous