ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
යනු මැන ඔබ [ යාම් : 3 ] | රු-රවි | 2017-03-18 14:31:48
මා මළ පසු ඔබ සිත මා සොයනු ඇති එනමුත් එය මට නොදැනෙනු ඇතී එබැවින් මා ජීවය ඇති කල මා නැති බව විඳිනු මැනවී මා මළ පසු මා හා ගෙවූ කාලය සොයනු අතී එනමුත් එය මට නොදැනෙනු ඇතී එබැවින් මා ජීවය ඇති කල මා හා කල් යවනු මැනවී නමුත්  මේ හැම  හැරදමා  ඔබ පිය මනිනු ඇතී යනු ඔබ එලෙසින් නොබල ලෙසින් යලී -ඔබෙන් ලියැවුනකි       ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous