ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
චතුස්කෝටිකය යනු ද්විකෝටිකයේ වර්ධනයක් නොවේ. [ යාම් : 6 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-03-18 11:55:40
https://www.facebook.com/nalinkalaya/videos/398544333858298/ Play -13:01 Unmute HD Captions More Settings Additional Visual Settings Nalin de Silva added a new video: චතුස්කෝටිකය යනු ද්විකෝටිකයේ වර්ධනයක් නොවේ. Nalin de Silva Chat Conversation ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous