ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
183 සතිය [ යාම් : 0 ] | යථාර්තය සොයා............... | 2017-03-18 08:24:40
අපි අපේ අවසන් අරමුණ වෙතට ගමන් කලයුතුය. නමුත් අරමුණ වෙත ගමන් කරනා මාර්ගය අපේ අරමුණ නොකරගත ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous