ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මේ තරම් දුරද ! [ යාම් : 3 ] | සොඳුරු සඳවතී | 2017-03-18 07:54:40
 අහසම නුඹයි තරුපති මමයි සුදු සඳ නුඹයි සඳකැන් මමයිපිනිබිඳු නුඹයිවණ මල මමයිමහ වැසි නුඹයිසීතළ මමයිසමුඳුර නුඹයිසිතිජය මමයිදුරට හරි ළඟයිළඟට අපි දුරයි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous