ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මේ තරම් දුරද ! [ යාම් : 3 ] | සොඳුරු සඳවතී | 2017-03-18 07:54:40
 අහසම නුඹයි තරුපති මමයි සුදු සඳ නුඹයි සඳකැන් මමයිපිනිබිඳු නුඹයිවණ මල මමයිමහ වැසි නුඹයිසීතළ මමයිසමුඳුර නුඹයිසිතිජය මමයිදුරට හරි ළඟයිළඟට අපි දුරයි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous