ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
[ යාම් : 2 ] | ආදර නිසදැස් | 2017-03-17 16:03:08
නිති මුකුළිත, පිපි සඳවත, පිතු සෙනෙහස, පුතු ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous