ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අපට හතුරු වී එන්නෝ? [ යාම් : 13 ] | raigamahandiya | 2017-03-17 06:39:35
ආහාර පිසීම, මා කලිනුත් කියා ඇති පරිදි එන්ජෝයි කරන්නට හැකි, පිසින ආහාරය හෝ ආහාර හෝ තව අයත් සමග බෙදා ගන්නට හැකි නම්. තමන්ම උයා තමන්ම කෑමත්, විනෝදයක් තමා. ගිය සතියේ වැඩ කරන දිනක කෑම  කන විට මේසයේ හිටිය තරුණ ජෝඩුව, චීන … Continue reading ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous