ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
ISIS වනචාරින් විසින් විනාශ කරන ලද යෝනා ධර්මවක්තෘ වරයාගේ සොහොන් ස්ථම්බයට යටින්, බයිබලයෙහි සඳහන්, ඇසිරියානු සෙනචෙරිබ් රජුගේ මාලිගාව සොයා ගනී-Biblical King’s Palace Found Under Shrine Demolished by ISIS [ යාම් : 16 ] | holy temple | 2017-03-16 07:52:18
ISIS, of all groups, has helped prove the veracity of the Bible by uncovering an important Assyrian palace Source: Biblical King’s Palace Found Under Shrine Demolished by ISIS ISIS is going around destroying any and all historical sites that belong to any religion besides Islam. But they may have just unwittingly helped prove the veracity of at least one book of the Bible. While occupying the Iraqi city of Mosul, ISIS demolished the traditional Tomb of Jonah, the biblical prophet tasked with preaching to the people of the Assyrian capital of Nineveh. After ISIS was recently pushed out of Mosul, archeologists had a chance to examine the wreckage, and made a stunning discovery. Fox News reported that below the ancient tomb lies the long-lost palace of the Assyrian King Sennacherib, whose invasion of Judah and miraculous defeat before the walls of Jerusalem is extensively documented in the Bible. In the palace, archeologists have begun to uncover ancient inscriptions and documents from the time of Sennacherib, his son King Esarhaddon, and his son King Ashurbanipal. The find is one of the more exciting archeological finds in recent years, and provides yet further evidence that the biblical account of Middle East history is accurate.     ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous