ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Ran Wan Ran Kendi ( රන්වන් රන්කෙඳි පීරාලා ) [ යාම් : 2 ] | ChordsSrilanka | 2017-03-16 06:43:50
                                                                     Ran Wan Ran Kendi Artist   -  C.T.fernando Song   -  Ran Wan Ran Kendi Chord   -  C [Intro]----------------------------------------------------------------------------| C  | + | + | + ||Dm| + | + | + || C  | + | G | + || G  | -  | C | -  |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- C            F          Dm     F             G        CRan wan ran kedi pirala chandana kalken neewila //C                      G                                        CKin kini nu pura naada dee mal mal muhunak see edhiC          F     C              F       F           G         CUkula salala banda nalawaala raganna siyumeliye //[Inter]----------------------------------------------------------------------------| C | - | -  | - || C | - | G | - || G | - | -  | - || G | - | C | - |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------C                                     G                               CHada weenawa gee naada dei nayana nanda rupe age //C                                  G            C         Priya naari latha numba netthe katha rana hansi wage sonduriyeG                 G7         CRamaneeyai obe neth wile[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------C                                     G                                        CNethange belma nilapul wagei mudu thedantha kalyana wee //C                               G              C         Sura looken gena salu sulange wana rana mayuri lese mal loweG                 G7             CRangapaanu sina paa muwe                                                           Ran Wan Ran Kendiරන්වන් රන්කෙඳි පීරාලා චන්දන කල්කෙන් නෑවිලාරන්වන් රන්කෙඳි පීරාලා චන්දන කල්කෙන් නෑවිලා //කිංකිණි රූපුර නාද දී මල් මල් මුහුණක් ඒ ඇදීඋකුල සලාලා බඳ නලවාලාරඟන්න සියුමැලියේ //හදේ වීනාව දී නාද දේ නයනානන්ද රූපේ අගේ //ලියනාරී ලතා නුඹ නැත්තේ කතාරණ හංසිය වගේ විල් දියේරමණීයයි ඔබේ නෙත් ප්‍රියේනෙතඟේ බැල්ම නිලුපුල් වගේ මුදු සේ දන්ත කල්‍යාණ වේ //සුර ලෝකෙන් ගෙනා සළු සුළගේ වනාරණ මයුරී ලෙසේ මල් ලොවේරඟපානු සිනා පා ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous