ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මුදල් විශුද්ධිකරණය [ යාම් : 12 ] | 1000 talks | 2017-03-16 01:53:40
http://buzznigeria.com කලු මුදල් සුදු මුදල් කිරීම නැතිනම් මුදල් විශුද්ධිකරණය මගින් ඕනෑම ආර්ථිකයක සැගවුණ මුදල් නැවත භාවිතයට ගැනීම මෙන්ම ආර්ථික වෘද්ධිය / මුදලේ අගය ඉහල නැංවීම සඳහා ද ඉතාම වැදගත් සාධකයක් බව සියලු ආර්ථීක විද්‍යඥයන් ගේ පිලිගැනීමයි. ඇත්තටම මොකක් ද මේ මූල්‍ය විශුද්ධීකරණය. මේක ගැන දැනගන්න කලින් කලුමුදල් කියන්නේ මොකක් ද කියලා  දැනගැනීම ඉතා වැදගත්. කලු මුදල් ඉතාම සරල පැහැදිලි ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous