ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
දෑසින් සිනාසෙන අසිරියම කවියකි [ යාම් : 4 ] | කඳු | 2017-03-15 23:43:40
කුඩා මොළකැටි අත් දෙකින්මුළු මහත් විශ්වය දරාගෙන සිටින්නාක් මෙන්ඔබ දහවල් කාලය දරා ගෙන සිටියිකල්පනාබරිත දෑසින් පෙර මඟ බලනු මිස ඔබකිසිදු හැඬුමක් නොම හඬයිවේදනා දරාගෙන හිනා වෙන හැටි ඔබකවුරුන් ඉගැන්වූ පාඩමක්ද එය ඔබටවේදනාව ගැන උගන්වන්නට බියෙන් පසු වන විට මමතනිවම ඉගෙනගත්තෙහිද එය ඔබපැය අටක කාලයක් රස්සාවටපැය හයක කාලයක් මහ මඟටපැය එකක් දෙකක් ඔබට පමණදැයි කිසි කලක අසනු බැරි විටසියල්ල දැන හඳුනා ගත් විලාසයෙන් ඔබදෑසින් සිනාසෙන අසිරියම කවියකි පුතPicture - Anna Bilinska-Bohdanowiczowa, Ukrainian, 1857 - 1893, At the ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous