ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අදත් වහිනවා හරි හරියට [ යාම් : 4 ] | සිතක සංකල්පනා | 2017-03-15 19:36:40
ඔහොම පොඩියක් ඉන්නදන්නවද.....දැනෙන වද....මතකයට ගෙනෙනවද...එදා වැටුනා හරි හරියටහිරිපොදද...කුඩේ යටටමඅදත් වහිනවා හරි හරියටනුඹත් තෙමෙනවා මහ වැස්සටනොකිව්වත් දුක් දොම්නස් මැදකුඩයක් වත් නැ හිස් මුදුන මත....හිරි පොදට ගුලිවෙන්නතව තවත් ලං වෙන්නඋස් ගසක් තෙමි තෙමී ඇතකදු මුදුන මත හුදකලාවක.... ----------------------------------------------------------------------------------------------ප. ලි. - දනාගේ කවි සිතුවිල්ලක්. ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous