ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
LIRNEasia and University of Dhaka Research Collaboration [ යාම් : 2 ] | Dedunu Dhananjaya | 2017-02-16 12:10:40
LIRNEasia collaborates with Unversity of Dhaka Data and Design lab to perform policy related research. A research workshop was held at University of Dhaka. Apache Spark and Hadoop session was done by me. Research Team Sriganesh sharing the experience in policy related research Apache Hadoop Hands-on session Hadoop!!! If you are interested in Big Data Research, please check this link - ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous