ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
වෛරය වෙනුවට ආදරය තෝරාගන්න තිබුණා ඔබට! [ යාම් : 2 ] | කඳු | 2017-02-15 22:27:40
මාත්සර්යය වෙනුවටආදරය තෝරාගන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔබටමන්දහාසිත වැහි වහින හැන්දෑවරුවලගොඩදාන්නෙ කොහොමද වැඩ බිමකතා කරන්න තිබුණා අපටවෛරය වෙනුවට ආදරය තෝරාගත්තා නම් ඔබමැරීගෙන වැඩ කරන්නට තිබුණා අපටප්‍රගතිය සමරමින් හැම විටහිනාවෙන්නට තිබුණා අපටඅගුලු ලූ පොත් අල්මාරි හැර දී-පුතා ඉගෙනගෙන හොඳට කියාදෙන්න මිනිසුන්ටපර්යේෂණ කරමු ලියමු අපි දිගටම-උරහිසට පොඩි තට්ටුවක් දී කියන්නට තිබුණා ඔබටඉරිසියාව වෙනුවට ආදරයතෝරාගන්න තිබුණා ඔබටඅප නිකමුන් බව හඬගාමින් ලොවටවැට කඩොලු බඳිමින් යන මඟටපරාජය නම් ඔබගේය, දියුණුව මගේයසාඩම්බරෙන් ඔබම සමරන විටසිනාසෙමි, වැඩ නොවරමි, වැඩ කරමි ඔබේ නොව වැඩ මිනිසුන්ගේ බැවින්ඒ වුණත්වෛරය වෙනුවට ආදරයතෝරාගන්න තිබුණා ඔබට!Picture - John Michael Carter, American, born ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous