ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
•අපිට තැනක් [ යාම් : 4 ] | සඳුමල් | Sandumal | 2017-02-15 11:46:40
"අපේම අපේම නවාතැනක්..." කිරි සයුරේසූරිය පවුලේ..නිල් පාට...පුංචි පෘථිවියේ...අපේම නවාතැනක්වෙන්කර ගතිමු ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous