ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Install local jars in maven repository [ යාම් : 0 ] | Help Guide For Software Engineer | 2017-02-13 08:45:40
Following command can be used to install local or internal jar files in maven repository.mvn install:install-file -Dfile=d:/libs/test.jar -DgroupId=com.company.test -DartifactId=test -Dversion=1.0 -Dpackaging=jarAfter installing jar files in maven repository, you can use the jar files in maven project as a dependency in ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous