ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
පුංචි කුරුලු පැටියෝ [ යාම් : 2 ] | කඳු | 2017-02-13 05:04:40
පුංචි කුරුලු පැටියෝඔයා ලොකු වුණු එකමොනතරං සතුටක්ද අපටඇසී නෑසී යන විට උතුරන සිනහවපිච්ච මල් අහුරක සුවඳ සිත මතඔසවාගන්නටවත් ඔබව නොදැන උන් මමසමඟ තනිවෙද්දි පුංචි ඔබහිතට දැනි බියකඳුළකින් මිස කවියකින් ලිවිය නොහැකියPicture - Giuseppe De Sanctis, Italian, 1858 - 1924, Mercato di fiori a Bruxelles ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous