ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
රනිල් මෙන් ම මංගලත් ඉවත් කළ යුතුයි [ යාම් : 4 ] | කාලය | Kalaya.org | Nalin de Silva | චින්තන පර්ෂදය | 2017-02-12 18:13:40
රනිල් මෙන් ම මංගලත් ඉවත් කළ යුතුයි මංගල කිනම් රටක විදේශ ඇමති ද යන ප්‍රශ්නය අසන්නට සිදුවෙලා. ජෙනිවාහි දී බටහිර රටවල්  එකතු වී ලංකාවට විරුද්ධව ගෙන ආ රණවිරු දඩයම් යෝජනාවකට ඔහු අනුග්‍රහය දැක්වූවා. ඒ සඳහා ඔහුට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය තිබුණා ද? අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ජනාධිපතියි. ජනාධිපති මංගලගේ අනුග්‍රහය ගැන දැන සිටියේ ද? ජනාධිපති ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කළ යුතුයි. රනිල් හා මංගල ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous