ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
අවසන් පණිවිඩය - Final Notice [ යාම් : 3 ] | සොඳුරු සිත ( Beautiful Mind ) | 2017-02-12 10:44:40
මී විතට පෙම් බදිනපිරුණු හිත - නුඹේඒ හිතට පෙම් බදිනසොඳුරු සිත - මගේමේ දවස් දෙක තුනත්කල්පයක් - වගේආයමත් හමුනොවෙමුපෙම් කතා - පොතේ ෴ සොඳුරු සිත ෴ ඒත් රුබෙයියාට් මෙන්න මෙහෙම කියල තියනවාකුකුළන් හඬලන විට,සුරාහල ඉදිරියෙ සිට‘දොර හරින්න‘ කියා,ජනයා මොර දුන්හ.“ජීවිතය කෙටි වන්නෙන්මැරී යළි නො එන්නෙන්දොර හරින්“(රුබයියාට්-ඕමාර් ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous