ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
Punchi Hurathala ( පුංචි හුරතලා ) [ යාම් : 6 ] | ChordsSrilanka | 2017-02-12 07:14:44
                                                               Punchi Hurathala Artist   -  Dharmarathna Brothers Song   -  Punchi Hurathala Chord   -  Ab [Intro]----------------------------------------------------------------------------|Ab  | +| +  | +||Ab  | - | Eb | - ||Eb7| - | Ab | - |[Chorus]----------------------------------------------------------------------------- Ab                                                              EbNeecha malaka suwanda hamai punchi hurathalaEb                              Eb7             AbWalakulaka sehelluwai punchi hurathala[Inter]----------------------------------------------------------------------------|Ab  | - | Eb | - ||Eb7| - | Ab | - |[Verse 1]-----------------------------------------------------------------------------Ab                                            EbRoora ena diya ellai aeetha penenneEb                                Eb7      AbPeeeira ena sulan podai sisila genne Ab                                                 EbGee rawaya gopalunge sawana wadinneEb                                     Eb7          AbMee raa gas wel puthuhata pawan salanne[Verse 2]-----------------------------------------------------------------------------Ab                                                           EbPipunu malin pirunu wilen suwanda hamanawaEb7                 AbSuwaya genenawaAb                                                    Eb  Eb7            AbWilaka kone kola yahane putha nidanawa sihina balanawa                                                         Punchi ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous