ලාංකීය සිතුවිලි
සිංහල
hi
2017-12-08 08:00:40
.
2017-09-01 09:52:57
hi
2017-08-22 15:32:35
11052 nam vu patas id eka wenath blog ekakata labadi etha.mage blog eka eyata kriyathmaka netha
2016-02-21 21:02:40
10934
2015-06-27 12:44:53
Login
මමී [ යාම් : 2 ] | කැඩපත | 2017-02-12 03:54:40
මවක් වියඇ මා පියා                                      හට -මමී- වියගම්තුලානේ නැ නොනැ හැම                 හට කුදුවි නිසාඇ වැටි අපේ ගේ ඉස්සරහ                  පිට යයි සැමතැන ගාටමින් හිම්                              හිට ඉපදුනේ දකුණේ                                  අම්බලංගොඩ දිවි ගෙවුනිදුවේ ‘තිනිය’ නුදුරුව මුහුදු                              බඩ පෙර පැමිනුමටනිවසට නිමකෙරුව                         අඩ පිහිටිය නුදුරුවබෝමිරියේ මන්ඩියට                       කඩ ඇ විසුවේසිය ලොකු පුතු                                   සමගින්ය ඒ නිවසේ සැමදිනකම නැ සියෝ                           පිරිලාය ලබමින් ඒසැමගේ ආදර බර                                ගෞරවය ඇ සිටියාඑනතුරු ලොකු පුතුගේ නොපැතු                මාරකය මරණෙන් පසුඒ නොසිතපු කිසි                                       විටෙක ඇ විසුවේසමගින් පොඩි පුතු හා දෙවනුව                      දියනියක නොමැති වුවදඇය හට නිශ්චිත                             ආදායමක ලැබුනා මුදල්සැමගෙන් ඇ හැදු නොමැතිව කිසි         වෙනෙසක ලැබුණ මුදල් ගන්නට ඇගේ                                         අඩුපාඩු හංගන්නේ අස්සෙයි ඇගේ කාමරයේ                                  බඩු ගනිනවා දින ගණන මා එන්නට අඩු                                  පාඩු දෙන්නේ මුදලින් සියයක්  සමග ආදරයද                      නොඅඩු හමුවන විට පාට කුරු අමදිනවිට ඒ                                 නිවස දුටුවද රුප කොල පැටලුනු                                         කොස්ස මේ හැම යන්නේ ඇද අස්සට මම එනතුරු මාසේ         අග්ගිස්ස කිසිවකුට නොපෙනි දෙනවා සමගම ඇගේ ආදර       සෙනෙහස නොදුටුවද ඇය මා ගණනක්                                            මාස නොහැකි නිසා යන්නට ඇ බලනට                                   ආස දුටුවිට ඇ අවසන් වර සැරසි සුදු සාරියෙන්                          යස වැටුනා කදුලු බිංදුව මත මලගේ තණ                             ....   වැඩිදුර >>  
Next || Previous