ලාංඡනය හා බැනර් පිළිබඳ විස්තරය

ඉතා කෙටි කාලක් තුල සිංහල හා ඉංග්‍රීසි පාඨකයන් අතර සිංහල බ්ලොග් කියවනයයේද මහත් වු දායකත්වයෙන් ලාංකීය සිතුවිලි, මේ වන විට එයටම ආවේණික වු ශෛලයක් මත පිහිටමින් තෙරක් තොරක් නොමැති අන්තර්ජාලය තුල නිවැරදි ඉලක්කයක් ඔස්සේ කෙමෙන් කෙමන් පියමනිමින් සිටියි. යන මගට විශාල අඩුවක්ව පැවති අඩවි ලාංඡනයට, නව අරුතක් දෙමින් සහන් වීරසිංහ සංකල්පයක් මත ඔහු විසිනම්  පහත දැක්වෙන අර්තාන්විත සලකුණ අපට නිර්මාණය කරදුනි. එයට මනා පිටු බලයක් දෙමින් බිඟුවා, බලාත්මක වෙනස් කම් කිහිපයක් එක් කරමින් තව තවත් අර්තය හා අලංකාරය ඉස්මතු කර දුනි. මෙම කර්තවය අති සාර්තක ලෙස නිම කිරිමට උපකාරි වු මේ සහොදරයන් දෙදෙනා මෙන්ම "ඔබේ අදහසටත් ඉඩක්" ඔස්සේ මනාවු දිරි ගැන්වීමක් ලබා දුන් සියල්ටමද මෙම කෘවේදිත්වය නිබඳවම බෙදී යයි. තවද ලාංඡනයේ ඉතිහාසය සොයබැලිමට "ලාංඡන යේ ඉතිහාසය" බැඳියට ගොඩවන්න.

පහත code කැබැල්ල ඔබගේ අඩවිය තුලටත් ඇතුලත් කරගනිම්න් සහාය ලබා දෙන්න

lankeeya sithuwili

<a href="http://syndi.lankeeya.lk/" target="_blank"><img src="http://syndi.lankeeya.lk/logo.PNG" alt="lankeeya sithuwili" title="lankeeya sithuwili" width="110" height="55" border="0"/></a>lankeeya sithuwili

<a href="http://syndi.lankeeya.lk/" target="_blank"><img src="http://syndi.lankeeya.lk/logo1.PNG" alt="lankeeya sithuwili" title="lankeeya sithuwili" width="266" height="53" border="0" /></a>lankeeya sithuwili

<a href="http://syndi.lankeeya.lk/" target="_blank"><img src="http://syndi.lankeeya.lk/logo2.PNG" alt="lankeeya sithuwili" title="lankeeya sithuwili" width="266" height="53" border="0" /></a>lankeeya sithuwili

<a href="http://syndi.lankeeya.lk/" target="_blank"><img src="http://syndi.lankeeya.lk/logo220x110.PNG" alt="lankeeya sithuwili" title="lankeeya sithuwili" width="220" height="110" border="0" /></a>lankeeya sithuwili

<a href="http://syndi.lankeeya.lk/" target="_blank"><img src="http://syndi.lankeeya.lk/logoEnglish.PNG" alt="lankeeya sithuwili" title="lankeeya sithuwili" width="266" height="53" border="0" /></a>